Kindness Nakayado 2B

156-11 Higashikumando, Numazu, Shizuoka