Kindness Nakayado 2A

156-11 Higashikumando, Numazu, Shizuoka