Corpo Sakaigawa 103

817-1 Shinjuku, Shimizu, Suntou, Shizuoka