Corporate Tsuyuki 201

12-21 Honda-cho, Numazu, Shizuoka