Kindness Nakayado 1B

156-11 Higashikumando, Numazu, Shizuoka